Logo Smeg

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího či zhotovitele, kterým je společnost Elettromec CZ, s.r.o, Belgická 115/40, Praha 2, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176808. IČ: 24815080 DIČ: CZ24815080 na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícího či objednatele na straně druhé (dále jen „kupující“). Kupujícím se přitom rozumí výlučně osoba, která zboží zakoupila a/nebo objednala u prodávajícího.
 2. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
 3. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neupravené ve smlouvě, ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu se řídí právem České republiky, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak.
 4. Tento Reklamační řád se vztahuje výlučně na zboží zakoupené u prodávajícího a to po dobu nejdéle 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.
 5. Záruka za jakost je poskytována v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem. Neposkytuje-li výrobce na dané zboží žádnou záruku a nebude-li o ní písemně informován prodávajícím, platí, že záruka za jakost nebyla poskytnuta. 

 

II. Kontrola zboží při převzetí

 1. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které ve své závazné objednávce určil.
 2. Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, podle přepravního listu zkontrolovat zejména typ objednaného zboží, počet balíků, neporušenost obalů a lepicí pásky, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a uvést přesný popis zjištěných závad do přepravního listu přepravci.
 3. V případě shledání dodání nesprávného typu objednaného zboží, porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít a sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s přepravcem.
 4. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny náležitosti a podmínky výše uvedené a to zejména neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků jako i typ objednaného zboží.
 5. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí a potvrzení neporušenosti obalu v přepravním listu, dle ustanovení výše, neprodleně zkontrolovat a v případě zjištění jeho zjevné vady (jako např. mechanické poškození, deformace atd.), takovouto vadu neprodleně, nejdéle však do 3 dnů od převzetí zboží, nahlásit prodávajícímu. V opačném případě nebude k takovýmto vadám ze strany prodávajícího přihlíženo.

 

III. Vady zboží a práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými platnými a účinnými právními předpisy České republiky, nevyplývá-li z tohoto reklamačního řádu něco jiného.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Po uplynutí doby 6 (šesti) měsíců od převzetí zboží musí kupující prokázat, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, jinak nebude uplatněna reklamace uznána.
 3. Má-li zboží vadu, která je odstranitelná, může se kupující domáhat opravy nebo doplnění toho co chybí. Nelze-li vadu odstranit a lze-li předmět řádně užívat, může se kupující domáhat přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ní předmět řádně užívat může kupující odstoupit od smlouvy anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2106 občanského zákoníku (o podstatné porušení smlouvy se jedná pouze v případě, kdy má zboží tak závažnou vadou, o niž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal), má kupující právo
   - na odstranění vady opravou zboží,
   - na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží,
   - na přiměřenou slevu z kupní ceny,
   - odstoupit od smlouvy. 
 5. Kupující v případě vadného plnění zakládajícího podstatné porušení smlouvy sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil bez zbytečného odkladu po oznámení vady, nejpozději však do 3 (tří) dnů po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 40 pracovních dnů) či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, nejpozději do 3 (tří) dnů po oznámení vady, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 6. Je-li kupující spotřebitelem, může v případě vadného zboží požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 7. Právo na výměnu součásti nebo dodání nové věci, má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 8. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – daňový doklad (faktura) a podrobně popsat vadu zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být prodávajícímu předloženo, resp. zpřístupněno k prohlídce kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství zboží.
 10. V případě reklamace zboží ze strany zákazníka kupujícího přímo u prodávajícího a/nebo v autorizovaném servise uvedeném prodávajícím, bude takováto reklamace přijata jenom v případě, že to prodávající a/nebo autorizovaný servis písemně (e-mailem) potvrdí jak zákazníkovi kupujícího, tak kupujícímu. Nebude-li takováto reklamace písemně dle předchozí věty potvrzena do 3 pracovních dnů od jejího zaslání, je kupující povinen tuto reklamaci opakovat, jinak k takovéto reklamaci nebude přihlíženo. 

 IV. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel a/nebo v případě neoznámil-li vadu zboží včas.
 4. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Odpovědnost prodávajícího za vady se dále nevztahuje na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, nedostatečnou údržbou, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že prodávající, výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění obalu výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.
 6. Práva z vadného plnění dále nebudou uznána, nese-li předložený doklad o koupi nebo záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

V. Lhůty

 1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění běží od odevzdání věci kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno

 

VI. Způsob uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

 1. V případě vad, které se vyskytnou v době uvedené v předchozím článku, se zboží reklamuje u prodávajícího písemnou formou, a to zasláním emailu na adresu: service@elettromec.cz. V případě písemné instrukce ze strany prodávajícího lze zboží reklamovat rovněž v autorizovaném servise uvedeném prodávajícím.
 2. Za zahájení reklamace se považuje předložení reklamovaného zboží prodávajícímu a/nebo autorizovanému servisu, resp. zpřístupnění takovéhoto zboží k reklamační prohlídce. V případě zpřístupnění reklamovaného zboží mimo obchodních prostor prodávajícího a/nebo autorizovaného servisu je kupující povinen se s prodávajícím a/nebo s autorizovaným servisem domluvit na přesném datu reklamační prohlídky. Neumožní-li kupující prodávajícímu a/nebo autorizovanému servisu provést reklamační prohlídku nejpozději do 5 pracovních dnů od reklamace zboží, nebude reklamace považována za přijatou, nedomluví-li se kupující s prodávajícím a/nebo s autorizovaným servisem jinak.
 3. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 3 (tří) dnů od jejího zjištění.
 4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu a podrobně popsat vadu. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.
 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 (sedmi) pracovních dnů od zahájení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zahájení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Tyto lhůty nejsou závazné ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitelem.
 6. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takto vystaveného protokolu nemá prodávající povinnost brát návštěvu servisního technika v potaz.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Ujednání stanovené v tomto Reklamačním řádu jsou platné pro všechny smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od 1.1.2014, pokud nejsou smluvně ujednány jiné podmínky.
 2.  Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 1.2.2015. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

V Praze, dne  1.3.2019