Logo Smeg

(GDPR): PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU

Pravidla ochrany osobních údajů společnosti ELETTROMEC CZ s.r.o.

 1. Preambule

Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů společnosti ELETTROMEC CZ s.r.o., IČ 24815080, se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Správce“), při výkonu jeho předmětu podnikání, tedy prodeji (velkoobchodu a maloobchodu) domácích spotřebičů (dále jen „Služby“). 

Správce se zavazuje nakládat se získanými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy a vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby ochránil získané osobní údaje. Osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů bude Správce užívat pouze pro naplnění účelů stanovených v těchto pravidlech a nesdělí je neoprávněným třetím osobám. Osobní údaji jsou shromažďované informace, které nám umožňují přímo či nepřímo identifikovat naše zákazníky a obchodní partnery. 

Správce tímto upozorňuje zákazníky a obchodní partnery, že pokud budou využívat určitých služeb na webových stránkách Správce, mohou být automaticky přesměrováni na webové stránky třetích osob. Při používání těchto stránek budou údaje zpracovány vždy nezávislými třetími osobami, za které Správce neodpovídá. V této souvislosti Správce upozorňuje své zákazníky, aby při poskytování svých osobních údajů postupovali v každém případě opatrně a vždy se přesvědčili o legálnosti zpracování osobních údajů. 

2. Správa a zpracování osobních údajů 

Správce shromažďuje osobní údaje za účelem komunikace se svými zákazníky a obchodními partnery včetně přijímání objednávek a uzavírání kupních smluv a rovněž k marketingové podpoře svých produktů včetně informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. 

Osobní údaje zákazníků budou zpracovány v následujícím rozsahu: 

  • Kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail) 
  • Adresní údaje (adresa trvalého bydliště / místa podnikání / sídla, popř. doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa, adresa provozovny nebo skladu) 
  • Finanční údaje (banka, číslo účtu, majitel účtu). 

Osobní údaje mohou být shromažďovány v různé době, a to zejména při (i) kontaktu s naším obchodním oddělením a/nebo servisním technikem (zejména otázky ohledně našich produktů, objednávky, reklamace), (ii) účastí na marketingových akcích a (iii) při návštěvě našich webových stránek. 

Zpracování osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, přičemž Správce případně může poskytnout osobní údaje státním orgánům a institucím v rámci plnění svých zákonem stanovených povinností. Přístup k osobním údajům přitom mají pouze zaměstnanci / spolupracovníci Správce, kteří se podílejí na realizaci účelů zpracování osobních údajů, které jsou stanoveny v těchto pravidlech. 

Osobní údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než je to nezbytné pro účel jejich shromažďování podle platných právních předpisů. 

3. Práva související se správou osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníka / obchodního partnera, neboť osobní údaje zpracovává pouze za účelem nezbytným pro plnění poskytování Služeb v přiměřené míře a v nezbytném rozsahu ve vztahu k danému účelu zpracování. 

Zákazník / obchodní partner má právo kdykoliv požádat Správce o informaci, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu. 

Zákazník / obchodní partner má dále kdykoliv právo požádat o změnu svých osobních údajů (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, neúplné a/nebo neaktuální) a dále shromažďování nebo zpracování svých osobních údajů odmítnout včetně práva na výmaz. Bude-li se zákazník domnívat, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, má právo požádat o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. 

Zákazník je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem / žádostí ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@elettromec.cz.